Nenechte se nalákat na změnu dodavatele plynu a elektřiny!

Nenechte se nalákat na změnu dodavatele plynu a elektřiny!

 

Nenechte se nalákat na změnu dodavatele plynu a elektřiny!

 

Už se blížila jedenáctá hodina večerní. Když mi volala maminka, že provedla něco strašného. Samozřejmě, že mně to vyděsilo! Po delším rozhovoru jsem pochopila, že podepsala smlouvu o dodávkách plynu a elektřiny nějaké firmě, jejíž název si nezapamatovala, ale že má v ruce tu nešťastnou smlouvu. Tak jsme se nakonec na Skype domluvily, o co jde a já ještě tu noc napsala  Dodatek ke zrušení smlouvy. Originál jsem poslala druhý den doporučenou poštou a do e-mailu se žádostí o zrušení smlouvy jsem Dodatek ke smlouvě přiložila.

 

Dodatek ke smlouvě – návrh

Tento vzorový Dodatek slouží  ke zrušení smlouvy, kterou jste bez rozmyslu uzavřeli s poskytovatelem. Samozřejmě, že při jeho tvorbě musíte doplnit všechny údaje, které ve vzorovém Dodatku jsou označeny proloženě. Dále čtěte komentář pod vzorem.

 

Dodatek č. 1 / 2012

K Rámcové smlouvě č. dodavatele 03-OO-003100, č. odběratele (není uvedeno) ze dne 12.05.2012 se smluvní strany dohodly  na uzavření Dodatku č.1 /2012 v následujícím znění.

 

Článek 1  Smluvní strany

1.1.  Poskytovatel

ELEplyn, s.r.o.

Zahradníkova 3

602 00 Brno

: 87654376

Zaregistrován u: Krajského soudu Brno, spis. Zn. 8765

Zastoupené:  Ing. Janem Drbohlavem, ředitelem Sekce Jihomoravského kraje

 

1.2.  Odběratel

Jana a Pavel Plívovi

Trvalým bytem : Žitná 9, 621 00 Brno

 

Výše uvedená smlouva se mění a doplňuje takto :

 

Smlouva výše uvedeného čísla a data uzavření se ruší. Odběratel zamítá převedení odběru plynu a elektřiny na nového poskytovatele a hodlá dále setrvat u původního poskytovatele plynu a elektřiny, s kterým uzavřel dříve smlouvu a tím je RWE, jihomoravské plynárny a elektrárny, Jankovcova 54, 602 00 Brno. Nový poskytovatel není dále oprávněn vstupovat do právních vztahů mezi původním poskytovatelem a odběratelem.

 

Ostatní ujednání

Veškerá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy s poskytovatelem ELEplyn, s.r.o. se sídlem Zahradníkova 3, 6020 00 Brno,. IČ: 87654376 se ruší.  Smluvní strany prohlašují, že nemají vůči sobě žádné závazky a pohledávky, plynoucí z uzavřené smlouvy č. 03-OO-003100.  

.  

 

Dodatek č.1/2012 je nedílnou součástí smlouvy 03-OO-003100  a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas  se zněním Dodatku č. 1/2012 k uvedené smlouvě.

 

Dodatek č. 1/2012 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, které mají povahu originálu  a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

 

Poskytovatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě číslo 03-OO-003100  nenastaly žádné změny.

 

 

V Brně dne:                                                                                     V  Brně  dne:

 

Poskytovatel                                                                                       Odběratel:                                                                          

 

 

 

 

Komentář k Dodatku:

 

K Článku I. Smluvní strany

Soustřeďte se na to, aby jste dobře napsali idetifikační údaje ze smlouvy. Nezapomeňte napsat správně IČ (identifikační číslo) a správně napsat spisovou značku, pod kterou je registrován. Zjistěte si, kým je poskytovatel zastoupen a napište jméno a příjmení. Pokud není uvedeno ve smlouvě, nebo si nejste jisti, na stránkách https://portal.justice.cz/justice2/uvod/uvod.aspx si vyhledejte obchodní rejstřík, zadejte IČ a vyjde vám formulář „Výpis z obchodního rejstříku“, kde jsou uvedena všechna data a všechny údaje, které potřebujete uvést do vašeho Dodatku. Samozřejmě., že vy, označení jako odběratel, se musíte správně uvést jménem, adresou trvalého bydliště a popřípadě, pokud jste do smlouvy uvedli rodné číslo, pak ho uvést i Dodatku. Smlouvu podepisuje ten, kdo je přihlášen k odběru. Pokud jste uvedeni jako manželé, pak ji podepište oba.

 

Výše uvedená smlouva se mění a doplňuje takto …

Smlouvu můžete zrušit bez uvedení důvodu. Ale musí být jednoznačně projevena vůle odběratele: smlouva č.  …….. se zamítá a že není nový poskytovatel (ten, s kterým jste nyní smlouvu uzavřeli), oprávněn vstupovat do právních vztahů mezi Vámi a původním poskytovatelem. Z toho vyplývá, že v tomto odstavci musí být jednoznačně uvedeno, co je smyslem a cílem Dodatku.

 

 

 

Ostatní ujednání

Nezapomeňte na větu, že obě smluvní strany, tedy vy jako odběratel a nový poskytovatel prohlašujete, že nemáte vůči sobě žádné závazky a pohledávky. To musí podpisem dodatku potvrdit také poskytovatel, kromě vás.

 

Forma dodatku a další náležitosti

Forma Dodatku musí být vždy písemná, pokud je smlouva písemná. Jinak je vaše ujednání neplatné. Můžete ho napsat i rukou. Nic se neděje. Ale musíte ho napsat třikrát (jeden jako koncept si uložíte), ne ho jen okopírovat. Nezapomeňte, že jde o dvě vyhotovení, které má postavení originálu! S ním se potom budete třeba ohánět při dokazování, že jste smlouvu zrušili.

 

Jak Dodatek doručit

Nejlepší je, když ho pošlete doporučeně a doručovací lístek od zásilky si uschováte. Pošlete obě vyhotovení, jedno se vám vrátí na vaši adresu též doporučenou poštou, potvrzené podpisem od nového poskytovatele. A ten si pečlivě uschováte, protože nevíte nikdy, co se může stát následně. Nezapomeňte na průvodní dopis, který k dodatku přiložíte do obálky a současně si jedno vyhotovení dopisu schováte. Na něho můžete přilepit i lístek z pošty, jako důkaz,. že  jste dopis poslali doporučeně. Pokud máte zavedený domácí archiv, pak si založíte smlouvu od nového poskytovatele, k této smlouvě přiložíte koncept Dodatku s dopisem a doručovacím lístkem, potvrzeným z pošty, ke konceptu pak potvrzený Dodatek od poskytovatele.

 

Poznámka na závěr:

Smlouva je oboustranný právní vztah, v níž se strany k něčemu zavazují. Nestačí tedy jen napsat dopis, že rušíte smlouvu. Ta se nedá zrušit jednostranným prohlášením, protože vyšla z dvoustranného právního aktu a kromě toho, obě strany musí prohlásit, že se zrušením smlouvy souhlasí a že nemají mezi sebou žádné závazky a pohledávky. Tím vás nemůže někdo dodatečně obesílat, že mu něco dlužíte. Rozmyslete si to dobře, než uzavřete smlouvu s kýmkoliv, pokud ji nerozumíte a nebo se obáváte, že byste se dostali následně do nepříjemností. Zrušení smlouvy není také lék na všechno, pokud jste se zavázali k nějakým splátkám. Ale to až v jiném díle našeho seriálu. Přeji Vám všechno nejlepší a hodně úspěchů ve vašem počínání.