Malý domácí rádce: Novela zákona o ochraně spotřebitele. Odstoupení od kupní smlouvy

Malý domácí rádce: Novela zákona o ochraně spotřebitele. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Malý domácí rádce: Novela zákona o ochraně spotřebitele. Odstoupení od kupní smlouvy

V článku o odstoupení od smlouvy, v kterém jsme probírali Dodatek ke smlouvě na zrušení smlouvy se síťovým dodavatelem, jsem se zmínila o nemožnosti odstoupit od smlouvy u spotřebitelských smluv, uzavřených mimo provozovnu podnikatele. Týká se to předváděcích akcí, o jejichž problematice se hovoří hodně v tisku v souvislosti s exekucemi důchodců.

Dobrá zpráva

Prezident republiky, Václav Klaus, podepsal novelu zákona o spotřebiteli, která umožňuje odstoupení od smlouvy, jež byla uzavřená mimo provozovnu podnikatele. V této novele se ruší ustanovení o nemožnosti vypovědět smlouvu do 14 dnů od nákupu, pokud spotřebitel sjednal návštěvu dodavatele, aby si zboží či službu objednal.

Kdo zneužíval dosud výjimku

Výjimku před novelou, která umožňovala podnikatelům, nabízející své zboží na předváděcích akcích, zneužívali tito podnikatelé tím, že zavazovali spotřebitele tím způsobem, že přímo ve smlouvě nebo v samostatné listině podepisovali prohlášení o tom, „že si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky“. Spotřebitelé byli tak manipulováni k tomu, aby podepsali dokument, který je zbavuje spotřebitelských práv na odstoupení od smlouvy.  

Kdy i nadále nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit pouze od smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem a na jeho žádost.

Kdy může od smlouvy odstoupit

To by neplatilo, pokud by dodavatel provedl jinou než vyžádanou opravu nebo dodal jiné zboží než nutné k provedení opravy.

Tedy, pokud si pozvete například opraváře domů. Ale jinak, pokud jste si ho pozvali a on provedl jinou, než vyžádanou opravu nebo například když dodal jiné součástky (zboží), než které je nutné k provedení opravy.   

Další možnosti odstoupení od smlouvy

Kupující chce odstoupit od smlouvy, ale prodávající je oprávněn podle svého rozhodnutí, ale není povinen, na základě podnětu kupujícího zrušit kupní smlouvu. Důvodem mohou být podmínky, které jsou v dohodě ujednány.

 

 

 

 

Jakou podmínku si klade prodávající

 

Jako kupující, který chce odstoupit od smlouvy, musíte prodávajícímu vrátit zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy.

 

Forma dohody o odstoupení od smlouvy

 

Forma dohody o zrušení kupní smlouvy musí být písemná. Lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží.

 

Prodávající může dohodu odmítnout

 

Pokud prodávající dohodu o zrušení kupní smlouvy, kterou mu předá, kupující v návrhu odmítne, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním návrhu, který prodávající odmítl.   

 

Nemožnost jednostranně odstoupit od smlouvy

Již rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 32 Odo 1043/2004

 

 

Jednoznačně stanovil, že „Ujednání, které vylučuje možnost jednostranného odstoupení od smlouvy, je v rozporu s dobrými mravy“.

Týká se to například ujednání ve smlouvě o dílo, v které je ustanovení, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit. A to je samozřejmě i v případě, když jeden z účastníků významným způsobem poruší smlouvu a druhý účastník je donucen po dlouhou dobu setrvat v takovém závazkovém stavu bez možnosti obrany svých práv. Podle ustanovení § 39 ObčZ je taková dohoda neplatná. A ani v případě nic na tom nemění, když je  ve smlouvě ujednání o tom, že návrh smlouvy zaniká dohodou, kterou je oprávněna zrušit kterákoliv smluvní strana, s tím, že je oprávněna požádat o určení obsahu příslušný obchodní soud. Taková dohoda v tomto případě nezakládá smluvní povinnost stran.